Политика за защита на личните данни

За “Георги Петров Арт” ЕООД  ЕИК 206372205 защитата на неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на личната Ви информация са висок приоритет. 

Това известие описва как ние събираме и използваме личната Ви информация преди, по време и след приключване на търговското или друго правоотношение с Вас. Всички дейности, описани тук, са в съответствие с Общия Регламент за Защита на Данните (Регламент 2016/679) (GDPR).

Известието се прилага до всички настоящи и бивши клиентите и доставчиците, или дружествата, които те представляват или с които са в трудови или граждански правоотношнеие или за чиито задължения са поръчителствали или са поели солидарно. 

“Георги Петров Арт” ЕООД  ЕИК 206372205 е администратор на лични данни. Това означава, че ние сме отговорни за решенията, които вземаме относно съхранението и употребата на Вашата лична информация. Ние имаме задължение по силата на законодателството по защита на данните да Ви предоставим информацията, съдържаща се в това известие. 

Това известие не представлява част от търговския Ви или друг договор с нас. Ние можем да обновим това известие по всяко време. 

Важно е да прочетете  внимателно това известие, за да разберете как и защо използваме Вашата лична информация. 

I. Принципи за защита на данните  

Ние ще спазваме законодателството по защита на данните, съгласно което Вашата лична информация трябва:

 1. Да се обработва законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;
 2. Да се събира само за валидни цели, които ние сме обяснили ясно, и да не се използва по никакъв друг начин, който не е съвместим с тези цели;
 3. Да бъдe подходяща, свързана с и ограничена до стриктно необходимото за целите, които сме посочили;
 4. Да бъде точна и в актуален вид;
 5. Да са съхранявани в срок не по-дълъг от необходимото за целите, които сме посочили;
 6. Да бъде сигурно съхранявана. 

II. Kаква информация имаме за Вас?

Лични данни, или лична информация, означава всяка информация за физическо лице, чрез която това лице може да бъде идентифицирано. 

Съществуват специални категории, по-чувствителни лични данни, които изискват по-високо ниво на защита. 

Ние ще съберем, съхраняваме и използваме следните категории лични данни за Вас: 

 • Име, ЕГН, адрес, телефонен номер и личен e-mail адрес, IP адрес.
 • Информация за банкови сметки.
 • Месторабота и длъжност.

III. Как събираме Вашите лични данни? 

Ние събираме Вашите лични данни по време на процеса на и при преддоговорния процес по сключване на търговски договори или сделки с оглед обезпачаване на тяхното изпълнение. Предоставянето на тази информация се осъществява или директно от Вас като контрагент или от Ваш работотадел или лице, с което сте в граждански правоотоншения. Понякога можем да получим лични данни и от трети лица – например бивши работодатели, други ваши контрагенти и др. 

Ние ще събираме и допълнителни лични данни, свързани с Вашата работа, в хода на действието на договора ни с Вас. 

IV. Kак ще използваме Вашите лични данни? 

Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато това е позволено от законодателството. Най-често, ние ще използваме Вашите лични данни на следните основания:

 1. За изпълнение на нашия договор с Вас.
 2. За спазване на законово задължение.
 3. Когато това е необходимо за нашите легитимни интереси (или тези на трети лица), когато Вашите и интереси и основни права нямат преимущество над тези интереси.

Също така е възможно да използваме вашите лични данни и в ситуациите, изброени по-долу, но очакваме те да се случват рядко: 

 1. За защита на Вашите интереси (или интересите на някой друг).
 2. Когато обработката е от обществен интерес.

Ситуации, в които ще използваме Ваши лични данни 

Ние ще използваме категориите лични данни, изброени в Част II (вижте по-горе) основно, за да изпълним договорните си задължения към Вас и да спазим законовите си задължения. В някои случаи е възможно да използваме личните Ви данни за нашите легитимни интереси или тези на трети лица, но само ако Вашите интереси или основни права нямат преимущество над тези интереси. 

Ситуациите, в които ще обработваме Ваши лични данни, включват:

 • Вземане на решение относно сключване на търговска сделка с Вас.
 • Вземане на решение относно договорните условия, които да Ви предложим.
 • Проверка дали имате законово право да извършвате да сключтие съответната сделка или да предложите съответно обезпечение.
 • Изплащане на уговорената цена по сделката, удържане и внасяне от Ваше име на данъчни задължения.
 • Управление на бизнеса и планиране, включително счетоводство и одит.
 • Извършване на атестация.
 • Събиране на доказателства за съдебни и други процедури процедури.
 • Предоставяне на обучение.
 • Оценка на Вашите търговски качества и платежоспособност.
 • Превенция на измами.
 • Изпълнение на сключените сделки и доказването на това изпълнение.

За някои от дейностите изброени по-горе е възможно да имаме повече от едно правно основание за обработката на личните Ви данни. 

Ако не ни предоставите лични данни, които ние изискваме 

Непредоставянето на поисканата от Вас лична информация може да ни попречи да изпълним договора си с Вас (например да не можем да платим възнаграждението Ви) или да спазим законово изискване (отчетност и проследимост на предоставените стоки или услуги). 

Промяна на целите 

Ние ще използваме Вашите лични данни само за целите, за които сме ги събрали, освен ако не направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и по друга причина, и тази причина е съвместима с първоначалната цел. Ако трябва да използваме Вашите лични данни за друга цел, ще Ви уведомим за това и ще Ви обясним какво е правното основание за тази употреба. 

V. Как ще използваме особено чувствителните лични данни? 

Адмнистраторът не събира специални категории данни като такива относно здравословно състояние, религиозна принадлежност, политически предпочитания, сексуална ориентация и тн., н в случай, че събирането на на такива се наложи, то специалните категории от особено чувствителни лични данни изискват по-високо ниво на защита и допълнително основание за тяхното събиране, съхраняване и употреба. Възможно е да обработваме специални категории лични данни в следните ситуации: 

 1. В ограничени случаи, с Вашето изрично, писмено съгласие. 
 2. За спазването на нашите задължения съгласно търговското или друго законодателство.
 3. Когато обработването е в защита на обществен интерес. 

В по-редки случаи е възможно да обработваме чувствителни данни, когато това е необходимо за защитата на правен спор или за защитата на Вашите интереси или тези на някой друг и Вие не сте способни да дадете валидно съгласие, или когато Вие сте разкрили тази чувствителна информация в публичното пространство. 

Нашите задължения като търговец 

 • Ние ще използваме информация относно търговските сделки, които сме слючили за целите на счетоводството, отчетността и проследимостта на стоките необходима според различни нормативни актове действащи в страната, както и за всички други цели описани тук. 

Необходимо ли ни е Вашето съгласие? 

Ние нямаме нужда от Вашето съгласие, когато обработваме чувствителни лични данни, за да изпълним задълженията си по силата на законодателството. В редки случаи е възможно да изискаме Вашето писмено съгласие за обработката на чувствителни данни, като Ви предоставим предварително информация за целта на обработката. 

VI. Информация, свързана с присъди и нарушения 

Ние можем да използваме информация, свързана с присъди и нарушения, само в случаите, в които законът го позволява. Обичайно това ще бъде в случаите, когато тази обработка е необходима, за да изпълним наши законови задължения. 

VII. Споделяне на данните 

Възможно е да споделяме Ваши лични данни с трети лица, включително доставчици на услуги и други дружества част от корпоративната ни група.

Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на данните и да спазват законодателството по защита на данните. 

Възможно е да изпращаме лични данни до страни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП), но и в тези случаи можете да очаквате подобно ниво на защита на Вашите лични данни.

Ние ще споделяме Вашите лични данни с трети лица, когато това се изисква по закон, когато е необходимо за администрирането на търговските взаимоотношение или когато имаме друг легитимен интерес за това. 

Тези трети лица могат да включват: доставчици на хостинг услуги, фирми, предоставящи счетоводни, правни и ТРЗ услуги и други. 

Как осигуряваме сигурността на Вашата информация, когато я предоставяме на трети лица? 

Всички доставчици на услуги и други дружества част от корпоративната ни група са длъжни да вземат подходящи мерки за сигурност, за да защитят личната Ви информация. Те не могат да използват личните Ви данни за свои собствени цели, а само за целите, които ние сме определили, и в съответствие с нашите инструкции. 

Трансфери на данни извън ЕИП

Ние ще трансферираме Ваши лични данни до следните страни ИЛИ страна извън ЕИП за да изпълним договора си с Вас. 

Спрямо тази страна ИЛИ тези страни има решение за адекватност на Европейската Комисия. Това означава, че се счита, че са налице адекватни нива на защита на Вашите лични данни. 

И/ИЛИ

Спрямо тази страна ИЛИ тези страни няма решение за адекватност на Европейската Комисия. Това означава, че се счита, че не са налице адекватни нива на защита на Вашите лични данни. За да се уверим, че Вашите лични данни са адекватно защитени в тези случаи, ние сме въвели подходящи мерки КАТО НАПРИМЕР: ОБВЪРЗВАЩИ КОРПОРАТИВНИ ПРАВИЛА. За да получите повече информация относно тези мерки, свържете се с нашета централа.

VIII. Сигурност на данните 

Ние сме въвели подходящи мерки, за да предотвратим инцидентната загуба, употреба или неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите лични данни. В допълнение, ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до тези служители и трети лица, на които им е строго необходимо за целите на тяхната дейност. Те ще обработват лични данни само въз основа на нашите инструкции и съгласно задължението си за конфиденциалност. 

IX. Съхранение на данните 

Колко дълго ще използваме личните Ви данни? 

Ние ще съхраняваме личните Ви данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително, за да спазим изискванията на търогвското, счетоводно и специалното законодателство. 

За да определим подходящия период на съхранение, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните данни, потенциалния риск за вреди в следствие на неоторизирана употреба или предоставяне на данните, целите, за които ги обработваме или дали бихме могли да постигнем тези цели с други средства, както и приложимите законови изисквания. 

В някои ситуации е възможно да анонимизираме Вашите лични данни, така че повече да не е възможно да бъдат свързани с Вас. В резултат на това можем да продължим да използваме анонимизираните данни, без да Ви уведомим за това. След прекратяването на договорните Ви отношения с нас, ние ще съхраним информацията Ви в съответствие с нашите политики и законодателни изисквания и ще я унищожим по сигурен начин след като периодът на съхранение, описан в нашите политика, и регламентиран в закон изтече.

X. Право на достъп, корекция, изтриване и ограничаване 

Вашето задължение да ни уведомите за промяна 

Важно е да поддържаме Вашата лична информация в точен и актуален вид. Моля уведомявайте ни при всяка промяна във Вашите лични данни.

Вашите права във връзка с личните Ви данни 

 • Достъп до информация: това право Ви дава възможност да получите копие на личните данни, които съхраняваме за Вас и да проверите дали имаме законово основание за тяхната обработка .
 • Коригиране: това право Ви дава възможност да изискате от нас да коригираме всяка непълна или неточна информация за Вас. 
 • Изтриване: това право Ви дава възможност да изискате от нас да изтрием или премахнем Ваши лични данни, когато нямаме валидна причина да продължим обработката им. Също така имате правото да изискате данните Ви да се изтрият или премахнат, когато сте упражнили правото си да възразите срещу тяхната обработка. 
 • Възражение срещу обработка: в случаите, които ние разчитаме на легитимните си интереси като основание за обработка, Вие можете да възразите срещу тази обработка. 
 • Ограничаване на обработката: това право Ви дава възможност да изискате от нас да преустановим обработването на Вашите лични данни, ако например желаете да установим точността на данните или причините за тяхното обработване. 
 • Пренасяне на данните: това право Ви дава възможност да изискате от нас да предоставим Вашите данни на трето лице. 

Ако искате да упражните някое от правата си, описани по-горе, моля свържете се с управителя на дружеството на адреса му на управление.

При такова искане от Ваша страна е възможно да ни е необходимо да ни предоставите информация, потвърждаваща Вашата самоличност. Това изискване е част от мерките ни за защита на данните и цели да гарантира, че лична информация не се предоставя на лице, което няма право да я получи. 

XI. Право да оттеглите съгласието си

В някои от ограничените случаи, в които Вие сте предоставили съгласието за събирането, обработката и трансфер на Ваши лични данни за конкретна цел, Вие имате право да оттеглите това съгласие. За да оттеглите Вашето съгласие, моля свържете се с управителя на дружеството. След получаване на Вашето искане, ние ще преустановим обработката на данните за целта/целите, за които Вие първоначално сте се съгласили, освен ако нямаме друго законово основание, за да продължим обработката, за което ще Ви уведомим своевременно. 

XII. Длъжностно лице по защита на данните 

Ние сме определили длъжностно лице по защита на данните (DPO), което да контролира спазването на това известие. При всякакви въпроси относно това известие или начина, по който използваме Вашата информация, моля свържете се с управителя на дружеството. Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за Защита на Личните Данни, българският регулаторен орган по защита на данните.

XIII. Промени на това известие 

Ние си запазваме правото да променяме и актуализираме това известие по всяко време. Ще Ви предоставим ново известие всеки път, когато правим значителни промени. 

Ако имате някакви въпроси относно това известие, моля свържете се с управителя на дружеството.

Настоящото известие е публикувано на интернет страницата на дружеството администратор и е свободно достъпно за всяко лице, което посещава тази страница. 

Close Popup

Този сайт използва "бисквитки" (cookies), необходими както за неговата работа, така и за осигурявяне на полезни функционалности. Като се съгласявате, Вие приемате използването на бисквитки.

Close Popup
Настройки за поверителност запазени!
Настройки

Когато посещавате който и да е уеб сайт, той може да съхранява или извлича информация във вашия браузър, най-вече под формата на бисквитки. Контролирайте вашите лични услуги за бисквитки тук.

Това са необходими за функционирането на сайта бисквитки. Те не могат да бъдат изключени.

Необходими
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec
 • wp-wpml_current_language
 • woocommerce_cart_hash
 • woocommerce_geo_hash
 • woocommerce_items_in_cart
 • theme
 • wordpress_gdpr_cookies_allowed
 • wordpress_gdpr_cookies_declined
 • icwp-wpsf-notbot

Откажете всички
Save
Приемете всички